Online Application form for Admission to D.Ed / D.P.Ed Courses For Year 2015-16
1. CfðAiÀÄ£ÀÄß vÀÄA§®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ ¢£ÁAPÀB 03/07/2015
2. CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAP:À 20/07/2015
3. ¤UÀ¢vÀ ±ÀÄ®Ì ¨ÁåAPïUÉ ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ : 22/07/2015
4. ¨ÁåAPï ¤ÃrzÀ ZÀ®£ï ¸ÀASÉå D£ï¯ÉÊ£ï£À°è C¥ïqÉÃmï ªÀiÁqÀ®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ :23/07/2014


Powered ByTRS Forms & Services Pvt. Ltd.